โครงการ เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการ                          เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ตั้ง                                 กรุงเทพมหานคร

ปี                                    
2019
ระบบปรับอากาศ                    Water Cooled Chiller
รุ่น/ยี่ห้อ                             HXEV700DSTTF x3 (DAIKIN)
จำนวน (Ton)                       350

Project                          The Thai Bar Under the Royal Patronage
Address                          Bangkok
                                   
Year                                  
2019
Air Conditioning System         Warter Cooled Chiller
Version/Brand                      HXEV700DSTTF x3 (DAIKIN)
Number (Ton)                       350

Close Menu