Project Neuman & Esser Group

โครงการ                           บริษัท นูมาน เอสเซอร์ เซ้าส์ อีสต์ 
                                     เอเซีย จำกัด
ที่ตั้ง                                
จังหวัดระยอง
ประเภท                             ติดตั้งระบบปรับอากาศ VRV
ปี                                   2013
ระบบปรับอากาศ                   VRV
รุ่น/ยี่ห้อ                            RXQ24PAHY1 x 2 (DAIKIN)
จำนวน (Ton)                      229,000 x 3

Project                            Neuman & Esser Group
Address                           Rayong
Category                          Install Air Conditioning System VRV
Year                               2013
Air Conditioning System      VRV
Version/Brand                   RXQ24PAHY1 x 2 (DAIKIN)
Number (Ton)                    229,000 x 3

Close Menu