Tel : 098 324 7895 | Line : @tiptopofficial

BOI คืออะไร

BOI คือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลโดยขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งให้การสนับสนุน และลงทุนกับภาคเอกชนตลอดจนสนับสนุนทำให้เกิดการจ้างแรงงานขึ้นกับคนไทยภายในประเทศ

นโยบายส่งเสริมการลงทุน ปัจจุบัน (ส่งเสริมการลงทุน 7 ปี 2558-2564)

มาตรฐานการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

  • มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  • มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
  • มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร ไปสู่มาตรฐานระดับสากล

ประเภทกิจการที่ให้ส่งเสริม

 • อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ กองส่งเสริมการลงทุน 1
 • อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง กองส่งเสริมการลงทุน 2
 • อุตสาหกรรมพื้นฐาน และอุตสาหกรรมสนับสนุน กองส่งเสริมการลงทุน 3
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง กองส่งเสริมการลงทุน 4

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้การส่งเสริม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บังคับใช้กับกิจการที่ดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม โดยกิจกรรมการผลิตต้องเป็นไปตามประเภทกิจการที่ BOI กำหนด ณ วันที่ขอรับการส่งเสริม

1. โครงการที่ได้รับ BOI อยู่เดิม สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการนี้ได้ แต่สิทธิประโยชน์ การยกเว้น หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้ว โครงการที่ไม่ได้รับ BOI สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการนี้ได้ กิจการที่ทำอยู่ ต้องตรงกับประเภทกิจการที่ BOI กำหนด

2. มีขนาดการลงทุน สำหรับกิจการทั่วไป ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน สำหรับกิจการ SMEs ต้องมีขนาดการลงทุน ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท โดยไม่รวมค่าที่ดิน และเงินทุนหมุนเวียน

3. เสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้

  • ต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานลดลงตามสัดส่วนที่กำหนด
  • ต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อให้เกิดการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการในสัดส่วนตามที่กำหนด เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานทั้งสิ้น
  • ต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณของเสีย น้ำเสีย หรืออากาศเสีย ตามเกณฑ์ที่กำหนด

สิทธิ์ และประโยชน์

 1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน (พลังงานทดแทน)
 2. ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม)
 3. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ลดต้นทุนในการนำเข้า

บัตรส่งเสริม

 •  ออกให้กับผู้ได้รับการส่งเสริม
 • เป็นเสมือนสัญญา หรือกฎหมาย ให้สิทธิประโยชน์ พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไข
 • มีบัตรส่งเสริมเท่ากับมีสิทธิ์
 • บัตรส่งเสริมไม่มีการหมดอายุแต่สิทธิประโยชน์บางอย่างอาจหมดลงได้ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีนำเข้าวัตถุดิบ และเครื่องจักร
 • หนึ่งโครงการมีบัตรส่งเสริมได้ฉบับเดียวเท่านั้น

การหมดสิทธิ์ในการใช้บัตรส่งเสริม

 • ทำผิดเงื่อนไข ถูกยกเลิก หรือถูกเพิกถอนบัตรส่งเสริม
 • การถอนสิทธิประโยชน์
 • บริษัทขอยกเลิกบัตรส่งเสริม

Line Officail : @tiptopofficail  

Facebook Fanpage : TipTopEngineerringPage


Close Menu