Tel : 098 324 7895 | Line : @tiptopofficial

การบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ด้วยตัวเองอย่างง่าย

การบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ ที่สมควรตรวจดูด้วยตัวเองเป็นประจำแบ่งได้ 2 อย่างคือ การบำรุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) และการบำรุงรักษาตัวแปรงกระแสไฟฟ้า (Inverter)

1. การบำรุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel)

    • ทำความสะอาดคราบสกปรก ฝุ่น หรือมูลนกที่เกาะบนแผงโซลาร์เซลล์ด้วยการล้างน้ำสะอาด และขัดออกด้วยฟองน้ำ หรือไม้ถูพื้นแล้วรีดน้ำออกด้วยยางรีดน้ำเพื่อไม่ให้เกิดคราบบนแผงโซลาร์เซลล์ ข้อควรระวังในการทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์คือ ห้ามใช้แปรงที่มีขนเป็นโลหะทำความสะอาดผิวของแผงนอกจากนี้ผงซักฟอกก็ไม่ควรใช้ในการทำความสะอาดเพราะอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดดังกล่าวจะทำให้เกิดรอยที่ผิวแผงโซล่าเซลล์ได้
    • ตรวจสอบดูสภาพของแผงโซล่าเซลล์ว่ายังมีสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ เช่น รอยร้าว รอยแตก รอยไหม้ที่จุดต่อเซลล์ ความชื้นและการสึกกร่อนของโครง เป็นต้น ให้มีการจดบันทึก และสังเกตการณ์สิ่งผิดปรกติต่าง ๆ ถ้าประสิทธิภาพลดลงอาจจะมีการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนแผงโซล่าเซลล์ที่มีปัญหาดังกล่าว
    • ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซลล์ไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อสาย MC4 ระบบสายกราวด์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอหากมีข้อผิดพลาดให้ทำการแก้ไขให้เร็วที่สุด

2. การบำรุงรักษาตัวแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ

  • ทำความสะอาดตัวแปลงกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ด้วยผ้าแห้งเช็คทำความสะอาดฝุ่นที่เกาะอุปกรณ์เหล่านี้
  • ตรวจเช็คกำลังไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้และจากตัวแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายให้โหลด สามารถดูได้ในแอป Fusion Solar ตามรูปที่ 1
  • ตรวจเช็คแรงดันและไฟฟ้ากระแสตรง(DC) ที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้จ่ายให้กับตัวแปลงกระแสไฟฟ้า(Input) สามารถดูได้ในแอป Fusion Solar ตามรูปที่ 2
  • ตรวจเช็คแรงดันและไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) ที่ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับโหลด(Output) สามารถดูได้ในแอป Fusion Solar ตามรูปที่ 3

รูปที่ 2.1 กำลังไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้ และจากตัวแปลงกระแสไฟฟ้า

รูปที่ 2.2 แรงดันและไฟฟ้ากระแสตรงแผงโซล่าเซลล์ผลิตได้ **ถ้าแรงดันหรือกระแสหายไปให้ตรวจเช็คฟิวส์ว่าขาดหรือไม่ ถ้าไม่ให้ทำการตรวจเช็คแผงโซล่าเซลล์เพื่อหาสาเหตุ

รูปที่ 2.3 แรงดัน และไฟฟ้ากระแสสลับที่ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับโหลด

Close Menu